Després d’una auditoria realitzada per a la informació sobre la Política de Privacitat en aquest lloc web s’han actualitzat el 1 de desembre de 2023 i us informem que:

A través d’aquest lloc web www.CHIQUILAVILA.ORG, es recullen dades de caràcter personal necessàries per a la gestió i manteniment d’alguns dels nostres serveis. Li informem que L’ENCARREGAT DEL LLOC WEB (Responsable del tractament) compleix amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, LOPDGDD), el Reglament UE 2016/679, de Protecció de Dades (d’ara endavant, RGPD) i altra normativa vigent i d’aplicació en cada moment, vetllant per garantir un ús i tractament correctes de les dades personals de l’usuari.

D’acord amb l’article 13 del RGPD i l’article 11 LOPDGDD, aquesta Política de Privacitat s’aplica als tractaments de dades de caràcter personal que, realitza com a Responsable del tractament, en relació amb les dades que els usuaris i/o clients (persones físiques) faciliten com a resultat de la sol·licitud d’informació i/o contractació dels serveis i/o productes que presta i comercialitza a través del seu web, o recollides en qualsevol de les seccions del lloc web.

L’encarregat és responsable de les dades personals que són recollides per la navegació i ús d’aquesta web d’acord amb els requisits establerts pel REGLAMENT (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de dades de les persones físiques, així com de conformitat amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE). En utilitzar aquest lloc web, entenem que ha llegit i entès la informació exposada en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal.

IDENTITAT DE L’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Responsable del tractament: ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA LA VILA, amb CIF: G65127326, adreça: SALVADOR ESPRIU, 65-71 – CP: 08005 – BARCELONA (BARCELONA). Correu electrònic: info@chiquilavila.org

Pot posar-se en contacte amb l’Encarregat del tractament a través de l’adreça postal següent, SALVADOR ESPRIU, 65-71 – CP: 08005 – BARCELONA (BARCELONA) o a través del correu electrònic info@chiquilavila.org, en cas de tenir qualsevol dubte o necessitat relacionada amb la protecció de les seves dades de caràcter personal.

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS I TIPOLOGIA DE DADES

Les dades personals que vostè ens faciliti voluntàriament s’utilitzaran amb la finalitat genèrica de la gestió i control de la relació comercial establerta i, específicament per a:

 1. Gestionar l’accés complet i la utilització correcta dels serveis per part dels usuaris.
 2. Comunicar-se amb els usuaris en resposta a incidències, sol·licituds, comentaris i preguntes que ens faci sobre els serveis mitjançant els formularis de contacte del nostre lloc web (inclosos, correus electrònics i/o trucades telefòniques).
 3. Proporcionar, actualitzar, mantenir i protegir els serveis i activitats.
 4. Ofereixre nous serveis, ofertes especials o actualitzacions.
 5. En cas que sigui necessari, gestionar processos de selecció de personal en processos selectius de treballadors i/o col·laboradors.
 6. Comunicacions: Podrem enviar-li correus electrònics, missatges i altres tipus de comunicació en referència als serveis i/o productes, qüestions tècniques i canvis en aquests. Aquestes comunicacions es consideren part dels serveis i/o productes i no pot renunciar-hi.
 7. En cas necessari, comunicacions Comercials (Màrqueting): Podrem utilitzar les seves dades per contactar amb vostè, tant per via electrònica com no electrònica, per realitzar enquestes, obtenir la seva opinió sobre el servei prestat i, ocasionalment, per notificar-li canvis, desenvolupaments importants dels serveis, ofertes i/o promocions dels nostres serveis o de tercers empreses relacionades amb nosaltres. Aquestes ofertes comercials seran, en tot cas, autoritzades de forma expressa i separada per l’usuari, que podrà revocar en qualsevol moment el seu consentiment per rebre aquestes notificacions utilitzant el mecanisme implementat amb aquesta finalitat, o bé, des de les preferències de la seva compte de client.
  No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat més enllà de les descrites anteriorment llevat que vingui imposat per llei o existeixi algun requeriment judicial.
  La tipologia de dades que l’Encarregat del tractament tractarà de vostè seran totes aquelles dades que vostè de forma voluntària ens faciliti, entre elles: nom, cognoms, adreça postal i/o electrònica personal i/o professional, dades bancàries, CIF, NIF i totes aquelles dades addicionals que vostè de forma voluntària ens faciliti durant les futures relacions i interaccions que mantingui amb l’Encarregat.

El tractament de les dades està legitimat pel consentiment que vostè ens presta en acceptar expressament les condicions del tractament informades a través d’aquesta política de privacitat.

PLAÇ DE CONSERVACIÓ

Les dades de caràcter personal obtingudes a través del formulari de contacte es conservaran el temps necessari per atendre la sol·licitud/consulta realitzada. Les dades de caràcter personal obtingudes a través del formulari de comandes es conservaran mentre hi hagi una relació contractual i/o comercial amb vostè o mentre vostè no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades. Vençuda la relació contractual mantindrem la informació degudament bloquejada, sense donar-li cap ús, mentre pugui ser necessària per a l’exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per a la qual sigui necessària la seva recuperació. En cas que hagi acceptat expressament l’enviament d’informació comercial conservarem les seves dades de contacte fins que vostè ens comuniqui la seva decisió d’anul·lar aquests enviaments comercials.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Associació Pedagògica la Vila tracta les seves dades personals d’acord amb les següents bases legals: Consentiment de l’interessat (1), l’interès legítim (2), l’execució d’un contracte (3) i el compliment d’una obligació legal aplicable a l’Encarregat del tractament (4).

 1. El consentiment de l’interessat prestat per a les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà:
  • En el procés de registre com a client o en la pàgina web o mitjançant correu electrònic corporatiu indicat en el lloc web, amb la finalitat d’atendre de forma adequada les consultes i peticions dels usuaris.
  • En el moment d’enviar comunicacions d’Associació Pedagògica la Vila.
 2. Les sol·licituds d’informació que ens faci arribar requereixen que l’interessat ens faciliti de forma voluntària i lliure les dades necessàries per poder atendre’l. No obstant això, l’interessat pot lliurement negar-se a facilitar-nos aquestes dades o, posteriorment, revocar el consentiment prèviament atorgat per tractar les seves dades, si bé aquesta negativa implicarà la impossibilitat que puguem atendre la seva sol·licitud.
 3. L’Encarregat del tractament enviarà comunicacions comercials als usuaris que s’hagin registrat al lloc web i que hagin atorgat el seu consentiment per a això.
 4. L’interès legítim d’Associació Pedagògica la Vila a mantenir i fidelitzar els seus clients i/o usuaris i atendre millor les seves expectatives o interessos prèviament manifestats, per exemple: millorar serveis, gestionar sol·licituds, consultes o reclamacions, oferir serveis similars als contractats, informar sobre promocions, etc., sense perjudici del compliment per part d’Associació Pedagògica la Vila de la resta d’obligacions relatives a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica.
 5. Execució contractual entre Associació Pedagògica la Vila i l’usuari, tractant aquelles dades que l’usuari faciliti voluntàriament a l’Encarregat del tractament a través del lloc web, amb la finalitat de gestionar i prestar els productes i/o serveis sol·licitats i/o contractats, el pagament, la facturació i els enviaments.
 6. Cumpliment de les obligacions legals aplicables a l’Encarregat del tractament.

Associació Pedagògica la Vila entén que, en facilitar-nos aquestes dades, l’interessat garanteix i es fa responsable de la veracitat, actualitat i exactitud de les mateixes i que accepta i consenteix expressament en el seu tractament per a les finalitats abans descrites.

DESTINATARIS DE CESIONS O TRANSFERÈNCIES

Amb caràcter general, Associació Pedagògica la Vila no cedirà les seves dades personals a tercers llevat que estiguem obligats legalment a fer-ho o per atendre a les finalitats del tractament.

Associació Pedagògica la Vila no realitzarà transferències internacionals de les dades personals recollides a través d’aquest lloc web, llevat dels següents casos:

 1. Que la transferència internacional de dades sigui necessària per a l’execució d’un contracte o mesures precontractuals en les quals l’interessat sigui part.
 2. Que la transferència internacional de dades sigui necessària per aplicació de la legislació vigent.
 3. Que la transferència internacional de dades tingui lloc per mitjà del consentiment exprés de l’interessat.
 4. Que la transferència internacional de dades tingui lloc perquè la pàgina web estigui allotjada en servidors situats fora de l’Espai Econòmic Europeu.
  En tot cas, en els supòsits en què pugui tenir lloc transferències internacionals de dades, Associació Pedagògica la Vila comprovarà que el país importador de dades garanteixi un nivell adequat de protecció en aplicació de la normativa vigent.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

La normativa de protecció de dades permet que pugui exercir davant de l’encarregat del tractament els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió (“dret a l’oblit”), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades:

 • Dret d’accés: Permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació: Permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes i garantir la certesa de les seves dades personals.
 • Dret de supressió: Permet sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals quan ja no siguin necessàries per a l’execució o prestació del servei.
 • Dret d’oposició: Permet a l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o el seu cessament, llevat que hi hagi motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions, en què cas les mantindrem bloquejades durant el termini corresponent.
 • Dret d’oposició a l’enviament de publicitat: Els interessats podran oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials. En aquest cas, poden revocar en qualsevol moment el seu consentiment per rebre aquestes notificacions.
 • Limitació del tractament: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en què cas únicament es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: Les persones interessades poden sol·licitar rebre les dades que els incloguin i que ens hagin facilitat o que, sempre que tècnicament sigui possible, se’ls enviïn a un altre responsable de tractament de la seva elecció, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): Les persones interessades tenen dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.
 • Possibilitat de retirar el consentiment: L’interessat té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, sense que això afecti a la legalitat del tractament basat en el consentiment prestat en el moment de facilitar-nos les seves dades.

Si desitja exercir algun dels drets exposats, preguem que es posi en contacte amb nosaltres a través de les dades de contacte que apareixen a “Identificació del Responsable del tractament de les dades personals”, on inclogui la següent informació: Nom i cognoms, número de DNI, adreça postal i electrònica de contacte, indicant el tipus de dret i especificant les condicions del mateix.

Possibilitat de reclamar davant l’Autoritat de Control: SIB TRAINING, S.L.U. informa també del dret que li assisteix de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Conservació de determinades dades

Associacio pedagògica la vila informa que, en compliment de les disposicions de la Llei 25/2007, d’18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions, haurà de procedir a retenir i conservar determinades dades de trànsit generades durant el desenvolupament de les comunicacions amb la finalitat de cedir-les a les autoritats legitimades, quan concorrin les circumstàncies legals en ella previstes.

Dades registrades

Els nostres servidors recopilen informació de manera automàtica quan l’usuari utilitza els serveis de les webs. Aquestes dades de registre poden incloure la adreça IP, la identificació del dispositiu des del qual s’accedeix als productes, el sistema operatiu, la configuració del dispositiu.

Mesures de seguretat

A més, se li informa que EL TITULAR DEL LLOC WEB (Responsable del tractament) té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la natura de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposades, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. Així mateix, s’han establert mesures addicionals per reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització, mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

Modificació de la Política de Privacitat

La present Política de Privacitat i Galetes podrà ser modificada d’acord amb la legislació vigent en qualsevol moment. Tanmateix, el Responsable del Tractament li informarà d’aquests canvis sempre que els mateixos tinguin un impacte rellevant per a la protecció de les seves dades de caràcter personal.

Pot posar-se en contacte amb el Responsable del Tractament en qualsevol moment a través de les adreces postal i electrònica indicades en aquesta Política de Privacitat.

POLÍTICA DE PRIVACITAT PER XARXES SOCIALS

La present Política de Privacitat de Xarxes Socials del TITULAR DEL LLOC WEB (Responsable del tractament), sobre les dades personals dels usuaris en registrar-se a través del perfil i/o navegar amb el seu usuari de xarxa social. En registrar-se amb el seu ID a les xarxes socials, l’usuari atorga el seu consentiment exprés pel tractament de les seves dades personals conforme a l’actual Política de Privacitat.

S’informa als usuaris que proporcionin les seves dades personals amb la informació disponible a través del seu compte i/o perfil de l’usuari a les xarxes socials, que aquesta és la responsable de tractament de dades personals que es realitzi, llevat que expressament s’informi d’altres condicions en un tractament concret.

De conformitat amb el que estableix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, EL TITULAR DEL LLOC WEB/REDES SOCIALS respecta la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, adoptant per això les mesures legals, tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la natura de les dades i els riscos als quals estan exposats.

Les dades personals dels usuaris només s’obtindran per ser tractats quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats per a les quals s’hagin recabat. Així doncs, se’n limitarà el tractament a aquelles finalitats que en cada cas s’hagin indicat als Usuaris.

Quan es recullin dades personals, se’n informarà prèviament a l’usuari de forma clara i inequívoca de les circumstàncies relatives al tractament de les seves dades, d’acord amb les exigències que en matèria de protecció de dades vigents en cada moment. Així mateix, les dades personals proporcionades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió o rectificació, no es posi en contra que les seves dades continuïn essent tractades o en aquells tractaments que requereixen la seva autorització, no retiri el seu consentiment.

MENORS

L’accés i registre a la web o a través de les xarxes socials està prohibit a menors de 14 anys. En cas que el menor o incapaç vulgui registrar-se, serà necessària la intervenció del titular de la pàtria potestat o tutela de l’usuari o el seu representant legal mitjançant document vàlid que acrediti la representació legal de l’usuari incapaç per a l’accés.

EL TITULAR DE LA WEB/REDES SOCIALS quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús de les xarxes socials per part de menors o incapaces.